• Privacyverklaring KWconsultancy, bedrijfsarts Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KWconsultancy, hierna te noemen: “KWC”
 • KWC adviseert werkgevers en werknemers in arbeidsgerelateerde zaken en houdt zich bezig met arbeidsadvies, verzuimmanagement,re-integratiebegeleiding en coaching. Bij de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt KWC uw persoonsgegevens. Ter illustratie kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om arbeidsadviezen aan te bieden of bij een in te zetten assessment. Ook verwerken wij persoonsgegevens in het kader van arbeidsadvies, bezwaar-en beroepszaken of bij een outplacement, re-integratie in het tweedespoor of verzuimtraject. KWC is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van KWC is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:
 • 1.Persoonsgegevens;
 • 2.Bijzondere persoonsgegevens;
 • 3.Doeleinden van gegevensverwerking;
 • 4.Verstrekking aan derden;
 • 5.Geheimhouding;
 • 6.Toegang tot gegevens;
 • 7.Bewaartermijnen;
 • 8.Beveiligingsniveau;
 • 9.Rechten van betrokkenen;
 • 10.Aanpassen privacyverklaring.
 • 1.Persoonsgegevens De wet geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (de betrokkene). KWC verkrijgt persoonsgegevens van uzelf wanneer u deze bij ons aanlevert via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via uw werkgever of derden in het kader van onze dienstverlening. KWC verwerkt persoonsgegevens zoals:
 • •NAW-gegevens;
 • •Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • •Geslacht; •Geboortedatum; •Gegevens betreffende uw opleidingen
 • •Gegevens betreffende uw arbeidsverleden;
 • •Gegevens betreffende uw dienstverband;
 • •Financiële gegevens;
 • •Functiegegevens. KWC verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar dienstverlening en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften. Dit geldt ook voor bijzondere persoonsgegevens.
 • 2.Bijzondere persoonsgegevens . Naast voornoemde gegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw gezondheidsgegevens. KWC draagt zorg voor de extra bescherming van deze gegevens. Al onze documenten en/of rapportages worden beveiligd verstuurd. De beveiligingscode om de documenten en/of rapportages te openen en/of lezen wordt aansluitend per sms verstuurd om de veiligheid te waarborgen(Tweestaps-verificatie).
 • 3.Doeleinden van de gegevensverwerking KWC heeft persoonsgegevens nodig om een goede dienstverlening aan te kunnen bieden en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. Tevens heeft KWC persoonsgegevens nodig om de voor KWC geldende wet-en regelgeving na te kunnen komen. De overeenkomsten die met KWC worden gesloten zien hoofdzakelijk op het leveren van arbeidsadvies. De gegevensverwerking van KWC is beperkt tot enkel de gegevensverwerking die voor het doel noodzakelijk is.
 • 4.Verstrekking aan derden KWC zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal KWC uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • 5.Geheimhouding Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.
 • 6.Toegang tot gegevens Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.
 • 7.Bewaartermijnen Niet medische persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar in verband met de geldende verjaringstermijnen. Medische gegevens worden niet langer bewaard dan 15 jaar. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.
 • 8.Beveiligingsniveau KWC neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
 • 9.Rechten van betrokkenen Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie in de door KWC over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek in te dienen. KWC waarborgt uw privacy. Mocht u toch van mening zijn dat KWC niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@kw-consultancy.nl gaan ervan uit dat wij dan vervolgens in goed overleg komen tot een oplossing. Mocht u van mening zijn dat dit niet het geval is, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KWC. Deze mogelijkheid bestaat wanneer uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Maatwerk of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevens overdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan KWC heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.
 • Contactgegevens U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: KWconsultancy Oostmoor 43 2151vc Nieuw vennep (dit is geen bezoekadres)