De bedrijfsarts .

Specialist werk & gezondheid Als u ziek wordt of klachten heeft, gaat u daar waarschijnlijk mee naar de huisarts. Behoort u tot de beroepsbevolking, dan is ook een bezoek aan de bedrijfsarts een goed idee (en vaak gewoon verplicht). Persoon, werk en gezondheid Deze medisch specialist kijkt naar u, uw gezondheid en uw werk. Wie bent u als persoon? Waarom heeft u deze klacht op dit moment, wat is de relatie met uw werk? Bent u met uw klachten in staat om te werken, nu en ook in de toekomst? Moeten er zaken in het werk worden aangepast? Verplicht advies bij ziekte Als u zich ziekmeldt bij uw werkgever, is hij wettelijk verplicht een bedrijfsarts in te schakelen om jullie beiden te adviseren. Het gesprek bij de bedrijfsarts valt onder het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever vervolgens gezamenlijk in een probleemanalyse. Dit doet hij in verband met uw privacy uitsluitend in wettelijk toegestane, niet medische termen. Ziekte voorkomen Een bedrijfsarts adviseert niet alleen als u al ziek bent of klachten heeft. Hij helpt u ook graag om deze problemen te voorkomen. Als werknemer heeft u een wettelijk recht om zijn ‘open’ spreekuur te bezoeken om hem hierover om advies te vragen. Daarnaast verricht een bedrijfsarts onderzoek om gezondheidsrisico’s op de werkplek te herkennen en te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de organisatie waar u werkt. Of aan het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek in opdracht van uw werkgever. In al deze gevallen is de gedachte dat u en uw werkgever gezondheidsrisico’s het beste zo vroeg mogelijk op het spoor kunnen komen. Zo kunnen jullie op tijd maatregelen treffen . Veelzijdige professional De bedrijfsarts is dus een veelzijdige professional die naar de persoon kijkt, maar ook naar de omstandigheden en verhoudingen op het werk en daarover advies geeft. Alles met het doel om u gezond te houden en/of te krijgen, en ervoor te zorgen dat u zo goed en plezierig mogelijk kunt blijven werken. Het moreel fundament van de bedrijfsarts Het moreel fundament maakt duidelijk waar bedrijfsartsen voor staan, waarvoor ze verantwoordelijkheid nemen en waarop ze aanspreekbaar zijn. Dit wordt weergegeven in acht korte statements. Deze statements vormen de algemene waarden die fungeren als fundamenten voor het professionele doen en laten van de bedrijfsarts. Via deze link wordt het fundament uitgebreid uitgelegd Een bedrijfsarts is uw deskundige aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Bijvoorbeeld als u bang bent dat uw werk gezondheidsklachten kan veroorzaken. Of als u door ziekte niet kunt werken. De bedrijfsarts wordt betaald door uw werkgever of de partij die uw Ziektewetuitkering verstrekt. Maar hij is een strikt neutrale en onafhankelijke professional.
  • Rol bij re-integratie.
Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn. Als de werknemer zes weken ziek is, dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze analyse wordt gebruikt in het Plan van Aanpak voor re-integratie. Als de werknemer na twee jaar nog ziek is en een WIA-uitkering wil aanvragen, dan moet het re-integratieverslag opgemaakt worden. De bedrijfsarts zet op papier wat de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk zijn. Het is voor een werkgever verstandig om de voortgang van de re-integratie van een zieke werknemer regelmatig met de bedrijfsarts te bespreken. De bedrijfsarts kan informatie geven over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de inspanningen tijdens de re-integratie en over mogelijk passend werk. Heeft u een specifieke vraag? Wij beantwoorden graag uw vragen. Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. wilt u uw rijbewijs dan verlengen dan moet u een eigenverklaring invullen en een medische keuring ondergaan. Bij ons kunt u de medische keuring laten doen. de eigen verklaring koopt u bij het CBR Wat de bedrijfsarts verder mag betekenen voor het bedrijf hangt vooral af van het contract dat is afgesloten. Soms speelt de bedrijfsarts alleen een rol bij de verzuimbegeleiding. In andere contracten is voor de bedrijfsarts ook nadrukkelijk een rol weggelegd op het gebied van preventie en advisering aan de organisatie. De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag geen medische informatie of privézaken van de werknemer aan de werkgever verstrekken, tenzij de werknemer daarvoor duidelijke toestemming heeft gegeven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en belastbaarheid van de werknemer. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen overleggen met de huisarts of specialist van de zieke werknemer als de werknemer daar toestemming voor geeft. De functie van bedrijfsarts staat in Nederland bloot aan kritiek. Zo wordt de bedrijfsarts betaald door de werkgever. Vanuit het idee dat “wie betaalt, bepaalt” wordt de objectiviteit wel eens in twijfel getrokken. De functie van bedrijfsarts in Nederland is recent behoorlijk aan het veranderen. De “Wet verbetering poortwachter” WIA-wetgeving en de verplichting tot twee jaar loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte hebben de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts behoorlijk verzwaard. Zo wordt een bedrijfsarts niet langer geacht de diagnose en behandeling van zijn behandelende collega’s kritiekloos te aanvaarden. Hij dient kritisch te evalueren, en bij twijfel de cliënt terug te verwijzen. Er wordt zelfs verwacht dat hij trajecten uitzet bij Fysiotherapeut, Psycholoog, waardoor hij voor een stuk de behandeling beïnvloedt. Deze evolutie stuit niet enkel op verzet bij behandelende artsen, die het niet prettig vinden dat plots een collega over hun schouder komt meekijken. Ook bedrijfsartsen zelf zijn huiverig voor het stellen van diagnoses en het adviseren van behandelingen, omdat hun opleiding daar onvoldoende op gericht was. Toch is er druk vanuit de overheid, om deze dynamiek te bevorderen. Het “activerende” beleid van de bedrijfsarts zou een gezond tegengewicht moeten vormen tegen de medicalisatie. aanpak van de behandelende collega’s. Een cliënt/patiënt kan dus in aanraking komen met diverse “soorten” bedrijfsartsen. Een “traditionele” bedrijfsarts gaat uit van de diagnose en behandeling die door de huisarts of specialist is gesteld en baseert hierop zijn werkadvies (beperking in uren of taken). Een “moderne” bedrijfsarts zal onderzoek doen, stelt zelf een diagnose en behandelplan voor, dat al dan niet overeenstemt met dat van de behandelend arts en baseert hierop zijn werkadvies. Wanneer deze inzichten verschillen, heeft de patiënt een probleem. Een houvast hierbij is het volgende: zowel de behandelend arts als de bedrijfsarts zijn medisch onderlegd, maar alleen de bedrijfsarts heeft zich grondig verdiept in de gevolgen van je aandoening of beperking voor de arbeid en kent vaak de organisatie en de werkomgeving. Hij of zij is ook degene die hierover kan adviseren, niet de huisarts of de specialist. De Wet Verbetering Poortwachter legt veel verantwoordelijkheid bij de werkgever, maar ook bij de werknemer: je dient mee te werken aan je . Daartoe dien je het werkadvies van de bedrijfsarts te volgen, maar soms heeft de behandelend arts daarover ook een (andere) mening, hoewel deze zich in de regel zal onthouden van werkadviezen. Een eerste stap is dat beide artsen met elkaar in overleg gaan met het doel een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van het werkadvies in te nemen. Daarvoor zal de bedrijfsarts om toestemming vragen aan werknemer. Als dat geen oplossing biedt, en je hebt als betrokkene ook geen duidelijke voorkeur, dan kun je een “deskundigenoordeel” aanvragen bij het UWV. Beide artsen, de bedrijfsarts en de Verzekeringsarts van UWV, hebben een oordelende taak. Ook deze meningen kunnen uiteenlopen. De werkgever bepaalt de handelingen die hierop volgen en wordt, mocht het tot een WIA-aanvraag komen, hierop getoetst door opnieuw het UWV. Heeft u een specifieke vraag? Wij beantwoorden graag uw vragen.